Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

Deze algemene verkoopvoorwaarden van Caftan4You bepalen de rechten en plichten van de partijen in het kader van de verkoop van producten door Caftan4You aan klanten van de website www.caftan4you.com.
Het Lid verklaart hiervan kennis te hebben genomen en de daarmee samenhangende rechten en verplichtingen te aanvaarden.

Elke bestelling op de diensten wordt beheerst door deze voorwaarden.

Artikel 2 - Bestelprocedures en prijzen

U kunt bestellen via https://www.caftan4you.com

De klant garandeert dat hij volledig gerechtigd is zijn betaalkaart of PayPal-rekening te gebruiken voor de betaling van zijn bestelling.
Door tijdens het bestelproces op de knop "Afrekenen" te klikken en na controle van de inhoud van de bestelling in het "Winkelwagentje", verklaart de klant dat hij/zij deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaardt.

Na bevestiging van de inhoud van de bestelling valideert de klant deze definitief door betaling. De bestelling is pas definitief als de bijbehorende prijs is betaald. Caftan4You zal de bestelling en de verzending ervan per e-mail bevestigen.
De voor elk product aangegeven prijs is inclusief alle belastingen en de verzendkosten worden aangegeven vóór de definitieve validatie van de bestelling.

Artikel 3 - Beschikbaarheid van producten

Onze producten worden binnen 1 tot 3 dagen overal ter wereld geleverd.

U heeft de mogelijkheid om producten die niet meer in voorraad zijn vooraf te bestellen, wat ons tot niets verplicht, u krijgt een e-mail zodra het product weer beschikbaar is.

Artikel 4 - Herroepingsrecht

Als u niet volledig tevreden bent met het/de gekochte product(en), hebt u 15 dagen vanaf de datum van ontvangst van uw pakket om uw bestelling te annuleren en naar ons terug te sturen. Het spreekt vanzelf dat gedragen voorwerpen in geen geval worden vergoed. Elke klacht die na deze termijn wordt ingediend, wordt zonder mogelijkheid tot beroep afgewezen.

Het artikel wordt binnen 15 dagen terugbetaald.

Artikel 5 - Betaling

Betaling van aankopen kan met een betaalkaart via Stripe of PayPal.
De tot nu toe geaccepteerde betaalkaarten zijn : CB, Visa, MasterCard.
De bestelling wordt als effectief beschouwd na bevestiging van het akkoord van de bankbetalingscentra.

Het hele betalingsproces wordt uitgevoerd tussen u en Stripe of Paypal. Tijdens de betalingsfase van de creditcard verlaat u tijdelijk onze site.

Dit garandeert dat Caftan4You nooit uw kaartnummer zal kennen en dat de betalingsorganisatie niets te weten komt over de details van uw aankopen, aangezien alleen het totaalbedrag en het bestelnummer aan hen worden doorgegeven.

De betaling kan ook per bankoverschrijving worden verricht; in dat geval wordt uw bestelling drie dagen vastgehouden om u de gelegenheid te geven ons de overschrijving te doen toekomen. U ontvangt per e-mail de gegevens van onze bank (RIB), zodra de bepalingen op onze rekening staan wordt uw bestelling bevestigd.

Artikel 6 - Levering

De bestellingen worden klaargemaakt na ontvangst van de betaling en worden geleverd op het door de klant opgegeven adres.

Als u afwezig bent wanneer uw pakket wordt aangeboden, wordt u een bericht gestuurd zodat u het op het postkantoor of op een relaispunt kunt afhalen.

De verzendkosten zijn gebaseerd op uw locatie en het gewicht van uw artikelen.

De kwaliteit van de verpakking maakt het zeer onwaarschijnlijk dat een pakket beschadigd raakt. In dat geval kunt u het weigeren: de Post stuurt het beschadigde pakket naar ons terug en wij sturen u een nieuw identiek pakket.

Wanneer een bestelling wordt verzonden, waarschuwt Caftan4You dat een originele factuur inclusief leveringskosten en btw online beschikbaar is op de website in de rubriek "Mijn account".

In geval van vertraging in de levering kan de klant contact opnemen met de klantendienst van Caftan4You door te schrijven naar contact@caftan4you.com.

Artikel 7 - Garanties

Wettelijke garantie (1641 en volgende van het burgerlijk wetboek)

7.1 Caftan4You verbindt zich ertoe om in geval van levering van een niet-conform product (artikel 4 hierboven) en in geval van levering van een product dat een verborgen gebrek vertoont, hetzij de prijs van het product aan de klant terug te betalen, hetzij het product van de klant om te ruilen voor een product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs, afhankelijk van de beschikbare voorraden.

Voor een dergelijk verzoek moet de klant per e-mail contact opnemen met de klantendienst op contact@caftan4you.com.

Deze bepalingen sluiten het in artikel 4 omschreven herroepingsrecht niet uit.

7.2 - Voor al onze op maat gemaakte producten kan het herroepingsrecht niet worden toegepast, in overeenstemming met de bepalingen van artikel L 121-20 van het consumentenwetboek zoals gewijzigd bij besluit nr. 2001-741 van 23 augustus 2001, dat bepaalt dat de herroepingstermijn zeven (7) dagen bedraagt, en herroeping is met name uitgesloten (artikel 121-20.2 3e alinea) voor overeenkomsten voor de levering van goederen die duidelijk zijn gepersonaliseerd of gemaakt volgens de specificaties van de consument, met name voor op maat gemaakte en niet-standaard artikelen. Er wordt dus geen herroepingstermijn toegekend voor op maat gemaakte artikelen (specifieke maten enz.), alle niet-standaardartikelen en artikelen met specifieke toevoegingen of wijzigingen.

Artikel L211-4 Franse consumentenwetboek

De verkoper is verplicht de goederen in overeenstemming met de overeenkomst te leveren en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat op het tijdstip van de levering bestaat. Hij is eveneens aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagevoorschriften of de installatie, wanneer deze bij het contract aan hem zijn toevertrouwd of onder zijn verantwoordelijkheid zijn uitgevoerd.

Noot: Besluit 2005-136 2005-02-17 art. 5: De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op overeenkomsten gesloten na de inwerkingtreding ervan.

Artikel L211-5 Code de la consommation Om met de overeenkomst in overeenstemming te zijn, moeten de goederen :

1° - geschikt zijn voor het gebruik dat normaliter van soortgelijke goederen wordt verwacht en, indien van toepassing :

- overeenstemmen met de door de verkoper gegeven beschrijving en de kwaliteiten bezitten die de verkoper aan de koper heeft voorgesteld in de vorm van een monster of model

- de kwaliteiten bezitten die de koper terecht mag verwachten, rekening houdend met de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering

2° - of de kenmerken hebben die in onderling overleg tussen partijen zijn vastgesteld of geschikt zijn voor elk bijzonder gebruik dat door de koper wordt gewenst, ter kennis van de verkoper is gebracht en door hem is aanvaard.

Noot: Besluit 2005-136 2005-02-17 art. 5: De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op overeenkomsten gesloten na de inwerkingtreding ervan.

Artikel L211-12 Consumentenwetboek

Een vordering wegens gebrek aan overeenstemming verjaart twee jaar na de datum van levering van de goederen.

Artikel 1641 Frans Burgerlijk Wetboek

De verkoper is aansprakelijk voor verborgen gebreken van het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het doel waarvoor het bestemd is, of die dat doel zozeer verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht of er een lagere prijs voor zou hebben betaald als hij ze had gekend.

Artikel 1648 lid 1 Burgerlijk Wetboek

De vordering als gevolg van remmende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.

Artikel 8 - Wijziging van de algemene verkoopvoorwaarden

Caftan4You behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen.

Artikel 9 - Persoonsgegevens

Caftan4You verzamelt alleen de gegevens die nodig zijn voor de correcte verwerking van de bestellingen van klanten.

Al deze informatie wordt niet doorgegeven aan derden:

- De informatie die u verstrekt bij het invullen van diverse formulieren (inschrijving op de nieuwsbrief, registratie van uw online aankoop, het plaatsen van een bestelling, het leggen van contact).

- Informatie over uw apparatuur (IP-adres, besturingssysteem, browsertype, enz.).

Met alle verzamelde gegevens kunnen wij u speciale aanbiedingen doen en u op de hoogte houden van wijzigingen en verbeteringen van onze aanbiedingen en diensten.

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 beschikt u over het recht van toegang, rectificatie en verzet met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als u niet wilt dat uw gegevens elders worden gebruikt, moet u ons dat per post (of per e-mail) laten weten, met vermelding van uw volledige naam, e-mailadres en volledig adres.

Artikel 10. Diverse

Indien een van de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden door een rechterlijke beslissing onwettig of onuitvoerbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van kracht.

Overeenkomstig de artikelen 1316 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en, in voorkomend geval, artikel L.110-3 van het Wetboek van Koophandel, is de door de Website verstrekte informatie authentiek tussen de partijen.

Artikel 11. Recht - Geschil

Deze algemene verkoopvoorwaarden in de Franse taal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Franse recht.

In geval van een geschil moet de klant eerst contact opnemen met Caftan4You om tot een minnelijke schikking te komen.

Anders zijn de Franse rechtbanken bevoegd.

Mand 0